demo aanvragen


1. Algemeen

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

TSS: Total Safety Solutions B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
Afnemer: de wederpartij van TSS;
Partijen: de partijen bij de te sluiten overeenkomst;
Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten – alsmede op de fase daaraan voorafgaande – die TSS doet aan respectievelijk sluit met Afnemer. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van) TSS aan (een werknemer van) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voor zover zij schriftelijk en nadrukkelijk door TSS zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt uitsluitend voor het geval de afwijking schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Bij strijdigheid tussen de diverse voorwaarden geldt de volgende rangorde: 1. de overeenkomst; en 2. deze Voorwaarden.


2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van TSS, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van TSS, TSS bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, gewichten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen die TSS niet binden. Aan dergelijke benaderingen kan Afnemer geen rechten ontlenen.

2.3 Alle aanbiedingen van TSS zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige aanvraag.  Voor (de gevolgen van) eventuele foutieve althans onvolledige informatie in die aanvraag, is TSS niet aansprakelijk.

2.4 Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening van de aanbieding.


3. Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1 TSS is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst.

3.3 Indien TSS voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als TSS redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten die voor TSS in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan voor rekening van Afnemer. TSS geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en TSS ook binnen die nadere termijn om aan haar toe te rekenen redenen niet aan haar leveringsverplichting voldoet.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de vestiging van TSS en ‘af fabriek’ (‘ex works’).

3.4 Het risico voor een door TSS te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen TSS en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan TSS toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die TSS vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

3.5 Het eigendom van door TSS geleverde zaken en goederen blijft bij TSS totdat TSS van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Afnemer aan TSS verschuldigd is uit welke hoofde dan ook (eigendomsvoorbehoud).

3.6 Afnemer mag zaken en goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die zaken in geen geval vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is TSS bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. TSS is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen TSS nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor TSS in het economisch verkeer hebben. TSS hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.


4. Handleiding; instructie

4.1 Met betrekking tot te leveren zaken en goederen zal TSS Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de zaken en goederen verschaffen.

4.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.


5. Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, die TSS aan Afnemer ter hand stelt, blijven eigendom van TSS en dienen op eerste verzoek van TSS te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.


6. Prijs; aanpassing van prijs

6.1 Alle bedragen genoemd in de aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en brochures van TSS zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen, en in geval TSS voor het transport van zaken zorgdraagt, ook exclusief in ieder geval de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan TSS apart volledig in rekening brengen aan Afnemer.

6.2 Indien tussen TSS en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van TSS, is TSS gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling te compenseren.

6.3 Bedragen genoemd in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, brochures et cetera van TSS zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. TSS is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of andere omstandigheden die verhoging van de kosten voor TSS met zich meebrengen, aan Afnemer door te berekenen.

6.4 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


7. Betaling en nakoming door Afnemer

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen koopsom zonder enige korting binnen 14 dagen na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door TSS daarvoor opgegeven bankrekening. Afnemer is niet bevoegd tot enige verrekening. TSS is gerechtigd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

7.2 Tenzij TSS schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de koopsom op te schorten onder meer doch niet uitsluitend om de reden dat het door TSS geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

7.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is TSS, onverminderd haar overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;

b. vergoeding van alle directe en indirecte schade die TSS lijdt als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer. Voor zover de niet-nakoming bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet-tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente is verschuldigd vanaf het moment waarop Afnemer in gebreke is met betaling tot het moment waarop Afnemer geheel heeft voldaan aan hetgeen hij aan TSS verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;

c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald.

7.4 Indien TSS reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling; beslaglegging ten laste van Afnemer; het aanvragen van surséance van betaling, faillissement, het starten van een WHOA-procedure en/of aanvraag voor een schuldsanering (WSNP) van Afnemer; stillegging; verkoop van een substantieel deel van de aandelen in Afnemer; liquidatie van Afnemer; verkoop van een substantieel gedeelte van de activa van Afnemer; een wijziging van zeggenschap in Afnemer; dan wel gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf van Afnemer -; wordt al hetgeen Afnemer aan TSS verschuldigd is terstond opeisbaar en is TSS bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, is afgerond dan wel indien - naar genoegen van TSS – voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen 14 kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek van TSS plaats, dan is TSS bevoegd om de betreffende overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan Afnemer en onverminderd haar recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.  

7.5 Eventuele vorderingen van Afnemer op TSS zijn niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.


8. Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

8.1 Indien TSS zaken levert, draagt TSS voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.2 Indien en voor zover TSS voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:

a. Afnemer verleent alle medewerking die nodig is om TSS in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door TSS aan te wijzen hulpmateriaal.

b. Afnemer draagt er voor zorg dat alle werkzaamheden, waarop door TSS bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door TSS worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterswerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met TSS en verschaft haar alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.

c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de ter zake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.


9. Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; gebruik

9.1 TSS levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en aan de wettelijke voorschriften die ten tijde van de laatste aanbieding van TSS in Nederland van kracht zijn. Raakt TSS na haar laatste aanbieding maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt TSS dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt eventuele aanpassing van de door TSS te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor TSS uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

9.2 Na aflevering van goederen of na de mededeling van TSS aan Afnemer dat zij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na de aflevering of de mededeling van TSS zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - (zijnde ieder niet-voldoen aan hetgeen overeengekomen is) - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen 21 kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van TSS schriftelijk aan TSS heeft gemeld, kan hij tegenover TSS geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

9.3 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 9.2 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan TSS zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 9.2 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering van het betreffende goed of de oplevering van het betreffende werk alsnog aan het licht treden en binnen 10 kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan TSS worden gemeld, zal TSS voor zoveel als mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar keuze van TSS – herstel of vervanging. Voor zover hierna in 9.4 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van TSS. Het recht op reclame vervalt te allen tijde 7 maanden na de aflevering van het betreffende goed of de oplevering van het betreffende werk.

9.4 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

a. TSS zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als in de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.

b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door TSS daartoe aan te wijzen plaats. Het vervoer van de goederen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.

c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) TSS, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.

d. Goederen of onderdelen die vervangen worden, worden automatisch eigendom van TSS. Indien voor deze eigendomsoverdracht medewerking van Afnemer nodig is, zal Afnemer deze medewerking op het eerste verzoek van TSS verlenen.

e. Doen zich tekorten en/of gebreken voor met betrekking tot goederen die TSS van derden heeft verkregen of met betrekking tot werkzaamheden die TSS door derden heeft doen uitvoeren, dan - onverminderd het in 9.2 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.

f. Afnemer heeft geen recht jegens TSS op het ongedaan maken van tekorten en gebreken waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, van gebruik niet overeenkomstig de bestemming, van gebrek aan onderhoud, van opslag en transport en/of van het niet (juist) opvolgen van aanwijzingen dan wel instructies van TSS. Tevens heeft Afnemer geen recht op het ongedaan maken van tekorten en/of gebreken ten gevolge van ‘van buitenaf komend onheil’ zoals onder meer een defecte en/of een niet voorgeschreven en/of beschadigde batterij, gebruik onder water et cetera.

g. Het recht van Afnemer jegens TSS op het ongedaan maken van tekorten en/of gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken en/of overige reparaties zonder voorafgaande toestemming van TSS zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren. Tevens kan het recht op het ongedaan maken van tekorten en/of gebreken vervallen indien Afnemer zich niet houdt aan het dringende advies om de goederen periodiek te laten keuren.   

h. Het zich voordoen van tekorten en/of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens TSS. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

9.5 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor TSS onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is TSS niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen TSS en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk worden ontbonden waarbij Afnemer uitsluitend gerechtigd is de betreffende overeenkomst te ontbinden  indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

9.6 Het zich voordoen van tekorten of gebreken ten aanzien waarvan TSS een plicht tot ongedaanmaking heeft, kan - buiten het in 9.5 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer TSS ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek (alsnog) ongedaan te maken.

9.7 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen TSS een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 9.2 en 9.3 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

9.8 Afnemer zal de zaken en goederen enkel gebruiken op de wijze zoals dat door TTS is beschreven in de handleiding die zij bij de betreffende zaken en goederen levert en conform de overige aanwijzingen en instructies van TSS.

9.9 Het is Afnemer niet toegestaan om welke aanpassingen dan ook te maken aan de door TSS geleverde zaken en goederen, dan wel om de door TSS geleverde zaken en goederen door te verkopen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij TTS daarvoor expliciet schriftelijk toestemming geeft.

9.10 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek, is Afnemer verplicht om de betreffende zaak of het betreffende goed onmiddellijk aan TSS ter beschikking te stellen zodat TSS (onder meer) onderzoek kan doen naar de werking ervan.


10. Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het eigendom van alle IE-rechten hoe genaamd ook die op de door TSS geleverde zaken en goederen rusten, ligt te allen tijde volledig en onvoorwaardelijk bij TTS.

10.2 Afnemer zal alle IE-rechten van TTS op de door TSS geleverde zaken en goederen respecteren en zal daar op geen enkele wijze inbreuk op (proberen te) maken.

10.3 Wanneer TSS ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde TSS aanspreekt wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt zij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. TSS laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van TSS voor zijn rekening neemt en TSS dienaangaande vrijwaart. TSS is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


11. Overmacht

11.1 Voor TSS gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of, naar het oordeel van TSS, bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; pandemieën; en tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen.

11.2 Doet zich aan de zijde van TSS  een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachtstoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, heeft TSS het recht de verplichtingen waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of, naar het oordeel van TSS, voor TSS bijzonder bezwaarlijk wordt en de daartegen overstaande, nog niet nagekomen verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.


12. Aansprakelijkheid

12.1 TSS is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Afnemer lijdt of zal lijden door het gebruik van zaken en goederen die TSS heeft geleverd en/of diensten en/of werkzaamheden die TSS heeft verricht.

12.2 Afnemer zal TTS vrijwaren voor alle aanspraken van derden op TTS,  hoe genaamd of geraamd ook, die hun grondslag vinden in het gebruik door Afnemer van door TSS geleverde zaken en goederen en/of door TSS verrichte diensten en/of werkzaamheden.

12.3 Indien TSS ondanks het in artikel 12.1 en 12.2 bepaalde aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, dan is de totale aansprakelijkheid van TSS steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van TSS wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat TSS in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

12.4 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 12.3 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van TSS voor directe schade beperkt tot een bedrag van € 25.000,-. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld van TSS.

12.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

12.6 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door Afnemer  ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

12.7 Voor zover het geleverde goed de emergency-plug betreft, geldt dat dit slechts een hulpmiddel is en nooit een vervanging vormt voor de geldende protocollen.

12.8 De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van TSS.


13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen TSS en Afnemer is exclusief het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

 

 

Wij gebruiken functionele cookies op onze website. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.